این ترکیب با کارایی بالا برای اولین مرحله پاکسازی توصیه می شود. دانه آن، تهاجمی ترین در میان ترکیبات BigFoot، باعث حذف سریع علائم و خش ها می شود. استفاده از ترکیب Zephir موجب می شود که حداکثر ترمیم رنگ را ایجاد کند و به پایان برسد. 

  Code Description Unit
  9.BFZEPHIR5L/2 COARSE 2 tanks
  9.BFQUARZ5L/2 MEDIUM 2 tanks
  9.BFKERAMIK5L/2 FINE 2 tanks
  9.BFDIAMOND5L/2 ULTRAFINE 2 tanks