Polishing pad, yellow, coarse
این پد تمیز کردن پوست (ساختار مایع اسفنج حشرات) برای آماده سازی سریع رنگ وسایل نقلیه تحویل داده شده به رنگ آمیزی شدید، جعبه ها و غیره، با استفاده از ترکیبات لهستانی مانند Schleifpaste (H701) مناسب است.

مقاومت فشاری :  6

سایش : 7