شامپو با پشتیبانی خشککردن برای شستشوی دستی خودرو. مناسب برای سطوح رنگ,فلز,

شیشه, لاستیک و پلاستیک. شستشو بدون خشک کردن!: تمیز کننده با عوامل کمپلکس دهنده خاص.

مرحله ۱: خشک شدن از طریق مواد فعال سطحی ویژه. این یک لایه نازک آب است کهخشک می‌شود

عاری از لکه‌های آبی.

شامپو اکستربم سوناکس

SONAX XTREME SHAMPOO 2 IN 1

Shampoo with drying support for the manual car wash. Suitable for paintwork surfaces, metal,
glass, rubber and plastics. Wash without drying! Step1: Cleans with special complexing agents.
Step 2: Dries through special surface active surfactants. These form a thin water film which dries
evenly with no water stains.