برای مراقبت سریع از نقاشی در حین شستن ماشین دستی. همه را یکجا پاک و محافظت می کند. خاک کاملاً حل می شود و موم موجود رنگ را با یک پوشش محافظ پوشش می دهد ، درخشش و محافظت می کند.